ژوئن 4, 2016
اثر صدا

اثر صدا در محیط کار (بخش دوم)

الف) اثر صدا روی وضع روانی کارگر اثر صدا ممکن است به علت مزاحم و ناخوشایند بودن باعث عصبانیت و تحریک پذیری کارگر شود. براین این […]