آوریل 13, 2016
امنیت محل کار

۸ مرحله ساده برای بهبود بخشیدن بر امنیت محل کار

در سال ۲۰۰۷، هزینه ملی صدمات شغلی در ایالات متحده حدود ۲۵۰ میلیون ریال تخمین زده شد. این مبلغ توسط کارفرمایان و با در نظرگرفتن حمایت […]