نوامبر 16, 2015
واریس ، ورم وریدی را بیشتر بشناسید
نشانه های ظهور پیری • وریدهای ضخیم شده، شبیه کرم، به طور کامل به رنگ آبی در آمده، که از زیر پوست به خوبی نمایان است. […]