آوریل 2, 2016
خال های سرطانی

خال های سرطانی یا خال بدخیم

خال ها بیشتر در اثر تجمع خوش خیم سلول های ملانین ساز ایجاد می شوند ولی تعداد اندکی از این خال ها می توانند بد خیم شوند،افرادی که سابقه خانوادگی خال های سرطانی (بدخیم) ملانوم یا دیگر سرطان های پوستی را دارند و آنهایی که روی پوستشان تعداد زیادی خال وجود دارد بیشتر از بقیه در معرض تهدید خال های سرطانی پوستی هستند.