می 2, 2016

اسهال ، مشکلی که نباید سرسری گرفت

اسهال (diarrehea) عبارت است از دفع مدفوع شل و آبکی در دفعات بیش از سه بار در روز. اسهال معمولا یک یا دو روز طول می […]