فروردین ۱۹, ۱۳۹۵
زایمان طبیعی

زایمان طبیعی نسبت به سزارین ارجح تر است

زایمان طبیعی نسبت به سزارین ارجحیت بیش تری دارد، با توجه به این که ۸ تا ۱۰ درصد زایمان ها نیاز ضروری به سزارین پیدا می […]