اکتبر 25, 2015
بیماری زونا و درمان آن
بیماری زونا بیماری زونا یک نوع بیماری ویروسی است و ویروس آن همان ویروس آبله مرغان است.. البته هر کسی که آبله مرغان گرفته باشد دچار […]