دسامبر 20, 2015
صدای قلب

با صدای قلب از درد درون خود مطلع شوید

صدای قلب سالم: حتما شما صدای قلب خود یا دیگران را شنیده اید. صدای طبیعی تپیدن قلب شامل یک صدای اول به شکل ” لوب” و […]